Ny Prövapå – dag i Eskilstuna! Skynda att anmäla!

Nu kommer möjligheten till en andra Prövapå-dag kring lärandematriser!
Då platserna på förra Prövapå-dagen tog slut på 48 timmar, bestämdes att vi anordnar ännu en Prövapå-dag i Eskilstuna, en andra chans för alla intresserade!

När? Måndag 29 april 2019, 08.30 – 16.30

Var? Eskilstuna, Konferens Arbetaren  (centrala Eskilstuna)

Pris: 950:-/person (= självkostnadspris inkl. lunch och dubbel fika)

På grund av det stora intresset är antalet platser begränsat till 40 st och högst två deltagare från samma skola. Först till kvarn gäller.

Klicka på länken och skicka in din anmälan.

Innehåll

         Workshop: Om lärandematriser, kunskapsöversikter och iakttagbara mål

         Workshop: Vi skapar en kollegial lärandematris i LMX!

         Handledarutbildning och driva skolutveckling med lärandematriser

Mycket hjärtligt välkommen!!

Har du frågor, mejla larandematriser@gmail.com

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Goda råd och Allmänt röriga råd

Skolverkets nya Allmänna råd för betyg och betygsättning innebär förhoppningsvis slutet på eran för dokumentationshysteri och obegripliga bedömningsmatriser.

Råden slår fast att personalen, inte huvudmän och kommunchefer, bestämmer de verktyg skolan ska använda: ”Rektorn och lärarna kan tillsammans komma överens om hur en ändamålsenlig och sammanfattande dokumentation kan föras… inte ändamålsenligt att dokumentera samma uppgifter både i en fysisk portfolio och i en digital plattform” Det finns ”en risk för överdokumentation” med ”ett gemensamt ansvar för att informationen om betyg och betygssättning inte tar alltför mycket utrymme från undervisningen”. Bäva månde alla digitala plattformar som satt sprätt på miljarder skattekronor årligen!

Skolverket vågar äntligen såga bedömningsmatriser och slår fast att de ärmindre användbara för lärarens allsidiga utvärdering… lärarens möjligheter att ge eleverna väl avvägd och framåtsyftande återkoppling begränsas”. Det har vi som arbetar med lärandematriser vetat om i flera år. För att inte tala om eleverna… Vem vet? Skolverket kanske ”upptäcker” LM snart!

Ska även LPP gå i graven? Det tidigare Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen ersätts helt – och med det äldre formuleringar som: ”Lärares planeringar bör även kommuniceras med elever och vårdnadshavare så att de får god insyn…”. Nu kan lärare lämna ut en begriplig lärandematris istället för två sidor copypaistad läroplanstext.

Råden sätter även rimliga gränser för elever och föräldrar att kräva information: Rektors ska ”ge lärarna förutsättningar att avgöra vad som är ändamålsenlig information och när den behöver ges” och ”säkerställa att eleverna får enhetlig information om betyg och betygssättning” som inte får ”vara motsägelsefull, bidra till osäkerhet eller leda till otydliga förväntningar.”

Mindre betygssnack och mindre av obegriplig information som skickas mellan lärare, elever och föräldrar. Mer tid åt att planera bra undervisning. Tack för det Skolverket.
Två saker i råden gör mig desto mer bekymrad: Bedömningshysteri och en allmän rörighet.

Skriften är ett tragiskt steg mot ytterligare bedömningsfokus genom att dessa Råd om betygssättning ersätter tidigare råd om undervisning. En tydlig signal till landets elever: Målet med skolan är inte att ni ska lära er, utan att lärare ska bedöma er likvärdigt. Jag ryser.
IFAU är de enda som reagerat för detta i sitt remissvar och kopplar lakoniskt ihop det med lärarbristen – att det ”ur ett elev- och likvärdighetsperspektiv troligen är viktigare att ej legitimerade lärare får adekvat stöd i att utforma allsidig och ändamålsenlig undervisning än att de i efterhand ges stöd i att bedöma hur det gick för eleverna”.

Ogenomtänkt röriga tankar är återkommande, som förslagen på hur vi lärare ska dokumentera bedömningar: ”kan bestå av… noteringar av vad elever har sagt… muntliga återkopplingar, noteringar i bedömningsmatriser”(som vi ju inte skulle använda…?) samt ”sådant som läraren minns, men inte har dokumenterat”. Är detta seriöst? Jag ser med skräck mina egna förvirrade lärarkalendrar från 90-talet återvända med +, – och poäng. Jag har metodiskt jämfört skillnaden mellan att markera resultat i lärandematriser med sådana ”noteringar”: Det tar en bråkdel av tiden och är detaljerat, begripligt och likvärdigt. Mina gamla noteringar bekräftar bara minnesforskning; efter en stund minns vi inte, vi hittar på minnen…

Närmast komiskt blir det när Skolverket samtidigt menar att det är ”en fråga om rättssäkerhet för eleverna” att läraren ”jämför, analyserar och värderar bedömningsunderlaget på ett strukturerat och systematiskt sätt”, kan ”analysera underlagets bredd och variation i förhållande till kunskapskraven” samt att det ”utformas så att andra kan ta del av och förstå det, om en annan lärare i ett senare skede tar över undervisningen och sätter betyg. Med spridda noteringar och gamla minnen?!! Kom igen. Nu tänker du nog: ”Så är det bara och har alltid varit, vi lärare gör så gott vi kan”. För tio år sen hade jag sagt likadant, men nu finns verktygen lärandematriser och LMX.

De nya råden framstår stundtals som en reklambroschyr för lärandematriser:En bedömningssituation som ger detaljerad och nyanserad information om elevers kunskaper har hög giltighet för ett formativt syfte. Läraren kan då använda informationen för att förändra och förbättra sin undervisning eller ge återkoppling till eleverna. En bedömningssituation som ger ett underlag som fungerar väl för att jämföras med kunskapskraven har hög giltighet för ett summativt syfte och väger därmed tyngre vid betygssättningen.”
Just så. Lärandematriser med iakttagbara mål kopplar stoff och uppgift till kunskapskrav och ger både ”detaljerad och nyanserad information” som grund för förbättrad undervisning och återkoppling och ”hög giltighet för ett summativt syfte”. Samtidigt. Alltid. Oavsett kunskapskrav. Principtanken är universell och tidlös: Hur utvecklar och visar eleven en förmåga i just denna uppgift med detta stoff? Med lärandematriser fungerar det i praktiken. Eleverna begriper, lärare spar tid.

Skolverket kräver även att läraren sammanställer sina spridda noteringar och suddiga minnesbilder till en ”ändamålsenlig dokumentation” med ”ett brett och varierat underlag” och kontrollerar ”med viss regelbundenhet… mot kunskapskraven för att säkerställa att det kommer att finnas tillräckligt underlag för en allsidig utvärdering” och kan ”på ett mer övergripande plan bedöma om det är någon del som i fortsättningen behöver fokuseras eller fördjupas i undervisningen”. Dream on.

Om jag däremot dokumenterar elevresultat med lärandematriser i LMX blir det rättssäkert, samtidigt som allt lärararbete elimineras, eftersom bedömningar överförs och sammanställs automatiskt. Elevens kunskapsprofil visas grafiskt i förhållande till kunskapskrav och med en knapptryckning kopplas varje prestation/underlag till begripliga formuleringar av vad eleven lärt i klassrummet. Fullständigt omöjligt på andra plattformar, eftersom bara LMX börjar i rätt ända: begripligt lärande. Därför kan läraren enkelt (och när som helst) göra exakt den analys råden föreskriver: ”tittar på underlaget i sin helhet, och jämför vad det visar att en elev kan i förhållande till den sammantagna beskrivningen för ett betygssteg” (holistisk bedömning), men också på ”ett underlag i taget, och jämför vad det visar att en elev kan i förhållande till kunskapskravens delar” (analytisk bedömning). En vacker dröm för de flesta, verklighet för en skola som arbetar med LMX.

När det kommer till kunskapskrav har Skolverket riktigt rört till det för sig. Man upprepar att lärare ska ”tolka kunskapskraven i relation till ämnets eller kursens syfte, centrala innehåll och den undervisning som har bedrivits” och pekar finger: ”Betygssättning är alltså inte en mekanisk avprickning”. Men det har aldrig varit meningen: Skolverkets tidigare råd slog med förklarande exempel fast att lärare ska ”tydliggöra kopplingen mellan de förmågor som eleverna ska utveckla och det innehåll som undervisningen ska behandla” (det lärandematriser är specialdesignat för). Så varför inte bara lyfta fram de tidigare allmänna råden? som Johan Kant klokt föreslår i sin blogg. Problemet har ju varit de senaste årens dokumentationshysteri med banalt ifyllda rutor i digitala plattformar och ytliga bedömningsmatriser, tvärsemot alla råd. Istället snärjer Skolverket in sig i nya förvirrade tankekedjor. Man slår fast:
1. ”Läraren planerar och genomför undervisningen med utgångspunkt i syftet”
2. ”Syftets långsiktiga mål sammanfattar vilka ämneskunskaper som ska betygssättas”
3. ”Kunskapskraven anger vilka kunskaper som krävs för de olika betygsstegen”.
Skolverkets slutsats: ”Kunskapskraven är således inte mål för undervisningen”.
Förlåt??!! Hej och hå. En deduktiv slutledning som gett underkänt på Filosofi 1, 50 p.

Undervisning ska enligt råden inte kopplas till kunskapskrav, bara till syftesformuleringar, alltså luddiga sammanfattningar av dessa kunskapskrav. Lärare vaknar snart upp med insikten att ha fått än otydligare spelregler – som att byta ut Lpo 94:s uppnåendemål mot strävansmålen. Samtidigt ska betyg fortfarande sättas utifrån kunskapskrav! I sin iver att motverka mekanisk avprickning missar Skolverket alla alignmenttankar för att få undervisning och bedömning att hänga ihop begripligt. Man tar ett stort steg tillbaka och hoppas kanske skjuta undan debatten om kunskapskraven. Risken är istället stor att vi snart är tillbaka till 1900-talet då jag och alla andra lärare var ”sin egen läroplan”. Är det vägen mot en likvärdigare betygssättning? Alltmedan eleverna på måndag tvingas lägga tid och energi på att gissa vad läraren tar på – istället för att lära sig saker. De undrar som vanligt: Men vad ska jag göra?!!

Och jag undrar fortfarande: Hur ska lärare kunna bedöma elevers prestationer, om de inte först lär sig begripligt formulera vad elever ska lära sig?
Om någon på Skolverket vill ha en första fortbildning hur det går till, så anmäl dig 21 november till nästa Prövapå-dag kring lärandematriser i vår. Du är hjärtligt välkommen! Men skynda dig, platserna brukar snabbt ta slut…

 

Länkar:
https://www.skolverket.se/publikationer?id=4000
https://via.tt.se/pressmeddelande/nya-rad-for-mer-rattvisande-och-likvardiga-betyg?publisherId=743270&releaseId=3244256
https://kvutis.se/wp-content/uploads/2014/07/pdf2698.pdf
https://johankant.wordpress.com/2018/11/02/allmanna-rad-vad-nytt/
https://www.ifau.se/sv/Om-IFAU/Remissvar/skolverkets-allmanna-rad-med-kommentarer-om-betyg-och-betygssattning/

 

Publicerat i Uncategorized | 2 kommentarer

En andra chans: Ny Prövapå-dag!

Glädjande besked till alla som möttes av en stängd anmälningslänk:

På grund av det enorma intresset för lärandematriser har vi beslutat att anordna ytterligare en Prövapå-dag under våren i mellansverige. Exakt datum och plats kommer att annonseras ut 21 november.

Du som hann anmäla dig till den första Prövapå-dagen 4 mars i Eskilstuna kommer senare i veckan att få information kring detta.

Var redo!

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Prövapå-dagen full!

Vilket otroligt gensvar!

Redan efter drygt två dagar (tidig onsdag) var de 40 platserna fyllda för Prövapå-dagen kring lärandematriser i Eskilstuna 4 mars. Det hann bli 49 anmälningar innan vi bestämde oss för att stoppa möjligheten att anmäla sig.

Det går alltså tyvärr inte längre att anmäla sig till Eskilstuna-dagen!

Vi återkommer om vi kan lösa det så, att alla de som hann anmäla sig får plats trots allt. Vi kommer inom den närmsta tiden även diskutera möjligheten till en andra Prövapå-dag redan under våren, med tanke på det enorma intresset.

Omtumlad Johan

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Prövapå-dag kring lärandematriser!

Nu kommer äntligen möjligheten till en hel Prövapådag kring lärandematriser!
Den går av stapeln måndagen 4 mars 2019 i Eskilstuna.

På grund av det stora intresset är antalet platser begränsat till 40 st och högst två deltagare från samma skola. Först till kvarn gäller.

Klicka på länken och skicka in din anmälan!

Kursdagen ges till självkostnadspris, 950:-/person. Lunch och fika ingår, med möjlighet till hotellboende. Anmälan är bindande och kursavgiften ska vara betald senast 10 januari 2019 (detaljer ges när du får bekräftelse på att du kommit med).

Under dagen möter du mig, Johan Alm, och ett antal diplomerade LM-handledare med spetskompetens. I olika workshops får du fördjupa dig i tankarna kring lärandematriser, kunskapsöversikter, amöbor och iakttagbara mål och du får skapa kollegiala lärandematriser i LMX under professionellt stöd. Du får även en inblick i vad det innebär att driva en LM-process på egna skolan och hur du kommer med på en handledarutbildning.

Du förutsätts ha läst boken Lärandematriser; att få eleven att förstå inför kurstillfället.

När? Måndag 4 mars 2019, 08.30 – 16.30
Var? Vilsta Sporthotell, Eskilstuna
(Gratis parkering, buss från centralen, bra och billigt boende för de som önskar)

Innehåll

  • Workshop: Vad är lärandematriser, kunskapsöversikter och iakttagbara mål?
  • Workshop: Vi skapar en kollegial lärandematris i LMX!
  • Om handledarutbildning och att driva skolutveckling med lärandematriser

Mer än hjärtligt välkomna!!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Första LM-handledarna flygfärdiga!

Den 8 maj var ett historiskt ögonblick. Då fick de allra första LM-handledarna sitt diplom efter tio intensiva dagars utbildning. Det var i mars 2017 som denna pilotomgång med hyperengagerade lärare första gången samlades i Malmö och som nu tre terminer senare är mogna att leda LM-processen på sina skolor vidare.

cofFlera av de 22 deltagarna gav HLUMalmö högsta betyg, trots att upplägg och innehåll ibland varit en ”experimentverkstad” för nya LM-idéer, utvecklande av LMX m m.  Ingen gav HLU sämre än 8 av 10. Poäng är som ni vet en väldigt amöbig respons i LM-världen, så det kläcktes även många kloka och iakttagbara förslag på hur detaljer i kursen kan förbättras och förtydligas, något som kommer framtida handledarutbildningar tillgodo.

Vid den avslutande tvådagarsträffen fick alla beskriva de olika specialprofiler man valt mot slutet av sin utbildning. Mycket kretsade kring respons, men inte sedvanlig lärarrespons till elever. Precis som Hattie visat är annan respons viktigare om skolan och elever ska utvecklas. Alltså beskrev handledare iakttagbara responskriterier för…

  • eleverna när de ger respons på lärarens undervisning utifrån en LM
    (en vidareutveckling av ”Elevernas utvecklingssamtal med Johan” i LM-boken)
  • rektorn när hen ger sina lärare respons vid medarbetarsamtal (Sååå spännande!!)
  • eleverna när de utvärderar hur lärandematriser påverkar deras skolarbete. Elevperspektiv är ju fundamentet i LM-tanken, så jag kan inte låta bli att delge er några citat från dessa elever:
Nu när jag har en lärandematris så är det mycket enklare för då ser jag vad jag ska kunna.
Det blir lättare att lyckas för när man håller på att göra uppgiften och man vet att man är på E-nivå så kan eleven kolla på vad som krävs för att komma på C-nivån och då kan eleven förbättra uppgiften.

Det blir rättvist för alla eftersom om man hamnade på C och ville ha A så kan läraren visa tydligt att det hade du inte med för att hamna i A-nivå. Elever slipper bli fundersamma på bedömningarna.

När de sexorna börjar i högstadiet till hösten blir det inte lätt att vara lärare utan LM…

Någon handledare hade fokuserat på att få in nyanställda i LM-processen (ständigt aktuellt i dessa lärarbristtider), andra på hur man får med förskoleklass och fritidspedagoger i utvecklingsarbetet.
Några hade ur olika perspektiv tagit avstamp i Nationella Prov. De formulerade iakttagbara kriterier att sambedöma NP utifrån eller hade identifierat och formulerat de förmågor som eleverna behöver mest träning inför kommande läsår, utifrån årets NP-resultat.

Embryot till en särskild mattegrupp som ska formulera iakttagbara kriterier för specifika matematikkrav såg dagens ljus. Hur man smartast kopplar LM-arbetet till Google classroom och digitala plattformar var andra fördjupningsområden, liksom den viktiga frågan hur specialpedagogiken bäst kan utnyttja LM:s alla fantastiska möjligheter. Någon analyserade en termins arbete med Facebookgruppen för seriös LM-respons inom HLU, viktig kunskap nu när nya HLU-grupper får samma behov av att kontinuerligt ge och få respons på egna LM.

Mycket var framåtriktat: LM-handledare beskrev hur de just nu sprider och implementerar LM-tanken i sin kommun. Flera av handledarna har hållit föreläsningar kring LM i olika sammanhang; för andra handledarutbildningar och grannskolor eller vid kommun- och konferensdagar. Några har också redan erbjudanden om att själva arbeta som långsiktig LM-spridare för närliggande skolor. Det kommer att behövas, då trycket från intresserade skolor runtom i landet är enormt.

Ett viktigt redskap för att möta skolors intresse är det LM-spel som testades och diskuterades vid avslutningsträffen. Grundtanken till detta LM-spel, ett brädspel med digitala inslag, kläcktes av en handledare på kursen: Det är genom interaktivt agerande som lärare greppar centrala LM-tankarna, inte genom föreläsningar. Spelet har flera syften; olika moment blir utgångspunkter för övningar och diskussioner vid arbetslagsträffar, ett bra sätt att få struktur på LM-processen på den enskilda skolan. Handledare får ett effektivt verktyg att snabbt sätta in nyanställda i grundläggande LM-tankar. De digitala inslagen möjliggör att anpassa spelet utifrån stadium, ämne och hur långt man kommit i LM-arbetet. Avsikten är att det ska släppas i höst.

LM-spel
Ett par iakttagbara smakprov av LM-spelet som kommer i höst…

tc3a4rningar.jpg

 

Som kursledare för denna pilotomgång har jag upplevt oförglömliga Hallelujahmoments:
När alla första gången samlades i ett fullsatt kursrum den där marsdagen 2017. Erfarna och förväntansfulla lärare från hela landet som hade tagit sig till Malmö bara för att fyllas tre hela dagar med lärandematriser. Fantastiskt.
När handledare efter handledare i höstas beskrev hur de forskningsbaserat arbetat med LM under terminen och analyserat framgångsfaktorer som fick eleverna att utvecklas. Bevis för att LM funkar oavsett lärare, klass, ämne och stadium – och utan Johan!
Diplomutdelningen och vår improviserat framförda ”LM-sång” via Skype till Göteborgsavdelningen som samtidigt hade sin sjätte utbildningsdag med Sandra Svensson från GR.
Minnen.

HLUMalmö Avslut
En härlig avslutningskväll med gänget på en Möllevångsrestaurang

Men detta är bara starten. Alla arbetsformer som har testats och dokument som värkts fram för att styra upp LM-skapande, -respons och -reflektion är bara starten. Avslutningen på HLUMalmö är startskottet på en ny fas i arbetet kring iakttagbara mål: Pröva-på-dagar över hela landet hållna av dessa diplomerade LM-handledare, nya handledarutbildningar, ny bok (Iakttagbara mål), analys- och bedömningsfunktioner i LMX med elevinlog…

Visionen är inte bara att nå ut till fler skolor och fler elever. Iakttagbara mål är också verktyget för att utveckla lärares, rektorers och skolorganisationers lärande. Där lärande ska ske, där behövs iakttagbara mål. De skapar begriplighet, motivation och en seriös chans att utvärdera lärandet.

Den processen har bara precis börjat. Fortsättning följer.

 

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Lärandematriser på vårturne´

Vilken cirkus-vår! Med Läromedias bokmässor har jag farit i kappsäck över hela Sverige under stora delar av våren, som med en ambulerande cirkus: Växjö, Malmö, Helsingborg, Halmstad, Uppsala, Västerås, Skövde, Borås, Falun, Umeå, Östersund, Jönköping, Linköping, Norrköping, Örebro, Göteborg, Karlstad…

Marknadsföring

Läromediacirkusen

Jag har fått möta tusentals lärare både i föreläsningssalen och i intensiva diskussioner vid Gothias bokbord. Det har varit ett översvallande mottagande: 70% av besökarna gav föreläsningen högsta betyg (läs besökarkommentarer här). En anteckningsbok full med mejladresser till lärare som vill börja handledarutbildning. Ett oerhört intresse för lärandematriser, kunskapsöversikter och LMX. Verktyg som funkar och underlättar i vardagen. För lärare och elever.

Men hur lyckas man då teleportera en arena full av utställare, böcker och material från en stad till en annan över en natt, typ som en uppspeedad variant av Melodifestivalen?! Hur sker allt detta ”IRL”? Frågorna var många i mitt huvud när allt drog igång i mars. Jo, med fem minutiöst lastade trailers och tio hängivna arbetsmyror från Läromedia görs detta möjligt under ledning av cirkusdirektören Max Johnsson, sinnebilden för en erfaren roddare. Vilken arbetsledare. Redan sju på morron börjar vagnar och truckar rulla in i mässhallen. Vid ett är allt klart på något magiskt sätt. Besökarna anländer och föreställningen kan börja. Vid fem plockas allt ner igen, in i lastbilar och vidare till nästa stad. Sov. Sen på det igen. Sanslöst.

Gänget

Paus
Efter morgonroddandet; äntligen lite tid för lek med robotar och saxar och lunchsnack. Alltid lika trevligt – även om det ibland blev lite mycket Wallenbergare på menyn för en Vegeterian-wannabe som jag…

Som föreläsare blir det absurda i det hela fysiskt påtagligt. Jag anländer med tåg vid elva i en ny stad, tar mig till någon idrottsarena eller kongresshall. Och vem står där? Jo, Max, Robin, Julle, Pernilla, Plankan och de andra. Samma gäng, samma bokmässa, men på en helt annan plats i världen. Mycket underlig upplevelse. Lika underligt som att se sin egen bild på en fyra meters widescreen över en mässhall. Weird.Helsingborg

Vi började turnén i snö och minusgrader; i Helsingborg var det 15 plusgrader i föreläsningssalen med påpälsade lärare i publiken. I Östersund två månader senare flämtade åhörarna i 30 graders sommarvärme. Oförglömliga minnen. Som bilen på parkeringen i Borås som mitt under showen backade rakt in i föreläsningssalens yttervägg (den var tack o lov inte helglasad…).Bord och salLM-bordet utanför föreläsningssalen, strax innan bilen for in i den…

Trappan 2Nej de e lugnt, Förmågetrappan faller inte. Den är väl underbyggd i den kommande boken…

När man under så kort tid får möjlighet att prata med hundratals lärare över hela landet blir mönster tydliga:
I varje stad fanns lärare som kom och satte sig i föreläsningssalen en kvart före utsatt tid. Varför? Jo, äntligen en tyst ostörd plats utan relationer, äntligen tid för sig själv. En bild av lärarjobbet 2018.

KaffeFöreläsningar och läromedel i all ära – men vad går upp mot att få prata över gratis kaffe och kaka? Inget.

Något som slår emot mig med full kraft är det kompakta missnöjet med digitala plattformar, symbolen för all meningslös dokumentationsiver i svensk skola. En tidätare för lärare som i elev- och föräldraögon är totalt obegriplig och oöverskådlig. Oavsett om plattformar heter Infomentor, Schoolsoft, Unikum eller Itslearning sprutar de ut digitala amöbor utan några påtagliga lärandeeffekter. När jag föreläser i Finland gapar de förvånat när jag berättar om vårt svenska plattformsberoende. Men varför? Den frågan törs ingen ställa i Sverige. Här gäller numer inte att våga göra rätt, utan att undvika att göra fel – i alla lägen och på alla nivåer Bäst att göra som rektor (skolchef, Skolverk…) säger och inte ifrågasätta.

Inte konstigt då att det är lätt att sälja in idén med LMX.  Ett lärarverktyg som äntligen utbyter kunskap mellan hem och skola på ett begripligt sätt. Dessutom med en fantastisk potential som analysverktyg för skolledningar och kommuner. Vad är hemligheten? Jo, LMX bygger på begripligt LÄRANDE, det skolan är till för. Inte amöbafyllda summativa bedömningar.  En verklig LÄRplattform som skapar lärande på alla nivåer: för elever, lärare och skolledare.

Det jag minns starkast från turnén är alla fantastiska möten.
Som en äldre lärare som susade förbi mitt bord på väg hemåt med kollegor. ”Jag hinner inte prata” sa hon urskuldande och la handen på min axel. ”Men du ska veta att din bok har förändrat hela mitt lärarliv i grunden”. Vad säger man? Made my day…
Eller LM-handledaren som drog med ett helt gäng kollegor till föreläsningen, för att sedan återkomma nästa dag (i en ny stad!) med ett annat arbetslag. Taktiken var att alla sedan skulle knacka på hos rektor för att få igång LM-processen på egna skolan.
Snacka om att lobba för LM…

LokbildTack till lokförare Max och hela hans Läromedia-crew som gjorde det möjligt: Love ya´!

Efter 38 mässföreläsningar, tre handledarutbildningar och mängder av inspirerande skolbesök från Kiruna till Tomelilla är det nu dags att trycka en stund på min pausknapp. Äntligen ska jag få tid att skriva klart det sista på min nya bok så att den kan komma ut efter sommaren. Fan tro´t.

Läromedia 1

 

 

 

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar